klantcontact-button

973-klant-button

toolbox-02
contact-02
crkbo-01-new

Succesvolle training richt zich op:

 • De ondernemingsdoelen van onze klant;
 • Participatie en/of sponsoring door het management;
 • Samenwerking met interne kwaliteitscoaches of teammanagement;
 • De werkcontext en leerbehoefte van de deelnemers;
 • De leerstijl van de werknemer;
 • Competentiegericht leren;
 • Het onderhouden van het leerresultaat;

Visie

Participatie management

Voor gedragsverandering is een bijdrage en commitment van het management onontbeerlijk. Verandering en ontwikkeling van gedrag valt onder de verantwoordelijkheid van het management. Zij hebben diverse HR-sturingstools. Het kunnen inzetten van training is hier één van. De inzet van andere tools zoals het werkoverleg, voortgangsgesprekken, beoordeling en beloning, versterkt de conditionering van het gewenste gedrag.

Leerstijl werknemer

Topscore sluit aan bij de diverse leerstijlen van medewerkers, op basis van de theorie van Kolb. Training waarin bevraagd, verteld, geoefend, gelezen, geluisterd, geschematiseerd, kortom een diversiteit van werkvormen.

Voor Topscore is het belangrijk dat deelnemers inzicht en kennis krijgen over hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Persoonlijke ontwikkeling helpt deelnemers om hun kennis en vaardigheden op basis van hun eigen persoonlijkheid succesvol in te zetten. Dit maakt ontwikkeling uitdagend en inspirerend.

Om persoonlijke effectiviteit te bevorderen is het nodig dat deelnemers bewustzijn en zelfkennis vergroten en leren reflecteren door:

 • Inzicht te verwerven in persoonlijke werkstijlen;
 • Inzicht te verwerven in persoonlijke sterkten en zwakten om persoonlijke kracht optimaal in te leren zetten;
 • Inzicht te verwerven in belemmerende en bevorderende overtuigingen;
 • Inzicht te verwerven in wat voor invloed persoonlijk gedrag en communicatie op klantcontacten en samenwerking met collega’s heeft.

 

energie-curveEnergie

Topscore houdt rekening met de energie van cursisten. Oefening en theorie zijn mede afgestemd op de energiecurve van uw cursist.

 

Ook maakt Topscore gebruik van de afwisseling tussen cognitieve en motorieke activiteiten.

De werkcontext en leerbehoefte van de deelnemers

Topscore hanteert het principe van contextgericht leren. Dat betekent dat wij de vaardigheden altijd koppelen aan de situatie van de medewerker in uw bedrijf. Aan de soort klant, uw product, uw processen, uw specifieke korte en lange termijn doelstellingen. Concreet betekent dit dat wij accenten kunnen leggen op vaardigheden die op een moment van extra belang zijn, of op voorbeelden van klantsituaties die actueel zijn.

We springen zoveel mogelijk in op de leerbehoefte van de cursist (binnen het kader van uw ondernemingsdoelstellingen). Het leerresultaat per individu wordt hiermee maximaal.

Competentiegericht opleiden

Met een competentie bedoelt Topscore een combinatie van vakkennis, houding, kenmerken van een persoon en vaardigheden die resulteren in gedrag.

Onze trainingen zijn gericht op alle componenten van competentie ontwikkeling.

 

leer-curveOnderhoud leerresultaat

Het leerresultaat van een training is geborgd als ondersteuning wordt geboden het geleerde in de praktijk toe te passen. Ondersteuning om een veilig oefenklimaat te scheppen, ondersteuning om de medewerker te laten reflecteren op gedrag en resultaat.

Concreet betekent dit dat Topscore indien mogelijk, zal voorstellen om ondersteuning in de praktijk, ofwel training on the job toe te passen.

Wij zijn er voorstander van dat de opdrachtgever zoveel mogelijk in staat is om deze praktijkondersteuning zelf te verzorgen. Het voordeel hiervan is dat de ontwikkeling van de medewerker op elk moment gemonitord kan worden en passende interventies aangedragen.